Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Uusiutuvan energian lisäysmahdollisuudet vuoteen 2015 • 1.11.2005puheenvuorot

Dan Asplund
Jyväskylän Teknologiakeskus Oy

Uusien arvioiden tekeminen uusiutuvien energialähteiden mahdollisuuksista Suomessa on ajankohtaista, koska toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia viime vuosina. Uusiutuvien energialähteiden käyttö on eräillä sektoreilla, kuten liikenteen biopolttoaineiden käytössä, lähtenyt nopeaan kasvuun.

Tekniikan kehittämisessä on saavutettu merkittäviä edistysaskeleita, ja esimerkiksi tuulivoimaloiden yksikkökoko on noussut megawattiluokkaan. EU:n päästökauppa on alkanut, ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiselle on asetettu ohjeellisia tavoitearvoja sektoreittain, kuten sähkön tuotannolle, liikenteelle ja osin myös jätehuollolle. Maatalouden tukitoimien ohjaamisella muuhun kuin ruuantuotantoon on suuri vaikutus energiasektoriin.

Kansallista ilmastostrategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Uusiutuvan energian käytön lisäämisellä on merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen parantaa myös energiajärjestelmämme varmuutta ja lisää työllisyysmahdollisuuksia. Lisäksi vientimarkkinat Suomessa kehitetylle uusiutuvia energialähteitä hyödyntävälle tekniikalle ovat merkittävät.

Kauppa- ja teollisuusministeriölle tehdyssä selvityksessä ”Uusiutuvan energian lisäysmahdollisuudet vuoteen 2015” arvioidaan suurimmat lisäysmahdollisuudet olevan seuraavilla bioenergialähteillä. Ne ovat lähes kaksi kolmannesta (63 %) yhteenlasketuista uusiutuvien lisäyksestä vuoteen 2003 verrattuna:

 • metsähakkeen käytön lisäys, 42 PJ
 • puun pienkäytön lisäys, 21 PJ (ilman metsähaketta)
 • kierrätyspolttoaineiden käytön lisäys, mukaan luettuna biokaasu, 21 PJ
 • peltobiomassojen käytön lisäys, 15 PJ

Selvityksessä kullekin energialähteelle on esitetty toimenpiteet, joilla niiden kilpailukykyä energiamarkkinoilla voidaan parantaa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusiutuvien käytön lisäämiselle on ominaista, että käytön lisäämisellä on merkittäviä energiasektorin ulkopuolisia myönteisiä vaikutuksia, mitkä on huomioitava tukitoimia suunniteltaessa. Hyötyviä ja kustannusten jakoon sektoreita osallistuvia sektoreita ovat:

 • metsänhoito: metsähake nuorista metsistä ja taimikonhoidosta
 • kaatopaikoituksen vähentäminen: kierrätyspolttoaineet, biokaasu
 • maatalous: energiakasvit vaihtoehto elintarviketuotannolle
 • työpaikkojen lisäys ympäri Suomea hajautetussa energian tuotannossa

Metsähakkeen ja peltobiomassojen käyttöä voidaan lisätä nykyisissä laitoksissakin, mutta uusien sähköä ja lämpöä tuottavien laitosten investoinnit yhdyskuntiin ja teollisuuteen mahdollistavat vasta tavoitteiden saavuttamisen. Kierrätyspolttoaineiden käyttö edellyttää lisä- ja uusinvestointeja. Nykyisten verotukien yhtenäistäminen metsähakkeelle, peltobiomassoille ja kierrätyspolttoaineille sekä investointituet arvioidaan lisäävän käyttöä kustannustehokkaimmin.

Uusiutuvan sähköntuotannon kapasiteetin lisäämiseksi esitetään tuulivoiman merkittävää lisäämistä sekä merituuli- että maalle rakennettavan tuulivoiman osalta. Merituulivoiman rakentaminen esitetään käynnistettäväksi vuosina 2006-2008 erillisenä teknologiahankkeena. Hanke olisi tärkeä alalla toimivien kotimaisten alihankkijoiden ja alan teknologiayritysten viennin edistämisen kannalta. Edistämiskeinoksi esitetään investointitukea.

Rakennusten lämmityksessä siirrytään laajamittaisesti öljylämmityksestä pelletti- ja hakelämmitykseen ja lämpöpumppujen käyttöön, joita täydennetään myös aurinkoenergian hyödyntämisellä. Kevyen polttoöljyn veron korotus ja halpakorkoiset lainat olisivat tehokkaimpia ohjauskeinoja.

Liikenteen biopolttoaineiden käytön lisäämisestä tulisi tehdä kansallinen strategia.

Pienen kokoluokan eli alle 5 megawatin sähköntuotannon investointien aikaansaamiseksi ehdotetaan kiinteää tuottajalle maksettavaa, tuotantomuodosta riippuvaa, sähkön ostohintaa 10 vuodeksi (ns. feed-in-tariffi). Uusiutuvien energialähteiden lisääminen ilmastostrategiassa asetettavien tavoitteiden mukaisesti edellyttäisi erillistä toimenpideohjelmaa.

Suomessa toimivat yritykset ovat merkittäviä uusiutuvien energialähteiden tuotanto- ja käyttöteknologioiden toimittajia. Panostus tutkimus- ja kehitystyöhön ja Suomeen rakennettaviin demonstraatiolaitoksiin ovat erityisen tärkeitä seuraavilla osa-alueilla:

 • tuulivoiman kehitys
 • korkeahyötysuhteiset voimalaitosprosessit biopolttoaineille eri kokoluokkiin
 • uudet liikenteen biopolttoaineiden tuotantokonseptit

Tavoitteiden saavuttamiseksi esitämme erillisen Uusiutuvan energian toimenpideohjelman käynnistämistä, jossa olisi seuraavat osat:

 • investointiohjelma
 • demonstrointihankkeiden läpivienti
 • teknologiaohjelma
 • viestintäohjelma

Ohjelmalla olisi oma johtoryhmänsä ja oma ohjelmapäällikkö ja tarvittavat alakohtaiset asiantuntijaryhmät.

Raportti kokonaisuudessaan