Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Kestävästi tuotetulla ja turvallisella energialla voidaan täyttää energiatarpeemme – ja siksi meillä on vastuu toimia nyt • 1.4.2012puheenvuorot

Maria van der Hoeven
pääjohtaja
International Energy Agency

Uusiutuvilla energialähteillä voidaan täyttää maailman energiatarve. Samalla voidaan rajoittaa ilmaston keskilämpötilan nousu kahteen asteeseen. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi isojen energiankäyttäjien on ryhdyttävä muutoksiin viivyttelemättä.

Maailman energiantuotantosysteemejä työnnetään kohti romahduspistettä. Riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista tuntuu vain kasvavan vuosi vuodelta. Lukuisia ympäristöystävällisiä energiantuotantoteknologioita on tarjolla, mutta niitä ei oteta käyttöön tarpeeksi nopeasti. Ei, vaikka niiden käyttöönotto auttaisi välttämään ilmastonmuutoksesta aiheutuvat tuhoisat seuraukset.

Tämän viestin Kansainvälinen energiajärjestö IEA (International Energy Agency) kertoi myös Puhtaan energian ministerikokouksessa (Clean Energy Ministerial) Lontoossa 25.4.2012. Puhtaan energian ministerikokoukseen oli kerääntynyt ministereitä ja valtioiden virkamiehiä eri puolilta maailmaa. Kokoukseen osallistuneet maat vastaavat 80 prosentista maailman energiankulutuksesta.

IEA:n uudessa raportissa todetaan, että on mahdollista luoda maapallolle turvallisempi ja kestävämpi energiantuotantojärjestelmä ja samalla rajoittaa ilmaston keskilämpötilan nousu kahteen asteeseen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on vielä mahdollista, mutta valtioiden hallitusten on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin.

Nykyinen asioiden laita ei ole hyväksyttävissä. Energiaperäiset hiilidioksidipäästöt ovat historiallisen korkealla. Nykyisillä poliittisilla päätöksillä ja toimintatavoilla energiaperäiset päästöt eivät ole vähenemässä, vaan energiankulutuksen ja sen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen arvioidaan kasvavan kolmanneksella vuoteen 2020 mennessä ja lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Tällainen kehityskulku todennäköisesti johtaa siihen, että maapallon keskilämpötila nousee ainakin kuusi astetta tämän vuosisadan loppuun mennessä.

Energiankulutuksen ja päästöjen ei kuitenkaan tarvitse kehittyä näin. Meillä on vastuu toimia. Meillä on myös hieno tilaisuus toimia.

Ei tarvitse kuin katsoa uusiutuvan energian teknologian viimeaikaista kehitystä huomatakseen, että nopea teknologinen muutos on mahdollinen. Esimerkiksi maalle rakennetussa merituulivoimassa (onshore wind power) kasvu on ollut vuosittain 27 prosenttia, jo kymmenen vuoden ajan. Aurinkosähkössä, sellaisissa aurinkopaneelikokoluokissa, joita kotitaloudet ja yritykset voivat katoilleen asentaa, on kasvu ollut 42 prosenttia vuodessa (tässä pitää toki huomioida alhainen lähtötaso, mutta kuitenkin se kuvaa nopean muutoksen mahdollisuutta).

Mutta miksi monet muut energiankulutusta ja päästöjä vähentävät teknologiat etenevät paljon hitaammin, vaikka niissäkin olisi suuria mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjumisessa? Ajoneuvojen polttoainetehokkuuden paraneminen on ollut monissa maissa hidasta. Sähköautovalmistajien myyntiodotukset sähköautoilleen vuoden 2014 jälkeen ovat vain murto-osa siitä, mitä hallitusten tavoitteissa lukee. Hiilen talteenotto ja varastointi –teknologiat eivät ole saaneet sellaisia investointisummia, joita tarvittaisiin demonstrointiprojektien toteuttamiseen. Puolet uudesta sähköntuotannosta toteutetaan kivihiilivoimaloilla, ja ikään kuin tässä asiassa ei olisi jo valmiiksi tarpeeksi haastetta, niin näistä uusista kivihiilivoimaloista puolet rakennetaan teknologialla, jonka energiantuotannon hyötysuhde on heikko. Nämä kaikki kehityssuunnat vievät aivan väärään suuntaan.

Jokainen päivä, joka kuluu ilman tilannetta parantavia toimenpiteitä, tarkoittaa kustannusten nousua jatkossa. Puhtaan energian ministerikokoukseen kokoontuneiden päättäjien vallassa on rohkaista investointeja, innovaatioita ja vauhdittaa muutosta. IEA:lla on päättäjille kolme suositusta.

Ensinnäkin, toimintaympäristö pitää saada reiluksi ympäristöystävällisille energiateknologioille. Tämä tarkoittaa, että energian hinnan tulee heijastaa energian todellisia kustannuksia, myös ulkoisvaikutuksia. Hintojen tulee tehdä näkyväksi erilaisten energian tuotannon ja kulutuksen tapojen positiiviset ja negatiiviset vaikutukset. Reilu toimintaympäristö tarkoittaa myös sitä, että fossiilisilta polttoaineilta pitää poistaa niiden saamat valtion tuet. Vuonna 2010 fossiilisia polttoaineita tuettiin yhteensä 409 miljardin dollarin verran, samana vuonna uusiutuva energia sai maailmanlaajuisesti tukea 66 miljardin dollarin verran. Samaan aikaan tulee taata, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus hinnaltaan kohtuullisen energian saantiin.

Toiseksi, valtioiden tulee vapauttaa energiatehokkuuden potentiaali. Energiatehokkuus on tulevaisuutta pyörittävä "näkymätön energianlähde". IEA on kehittänyt 25 politiikkasuositusta energiatehokkuuden parantamiseen. Jos näitä politiikkasuosituksia alettaisiin noudattaa ympäri maailmaa nyt, niin vuoteen 2030 mennessä voitaisiin laskea jokaisena vuonna vähennetyn 7,3 gigatonnia hiilidioksidipäästöjä. Tämä on rahassa 850 miljardia euroa vuodessa, suunnilleen samansuuruinen kuin vuotuinen energialasku koko Euroopassa tällä hetkellä. Hallitusten tulee sitoutua energiatehokkuussuositusten toteuttamiseen niin pian kuin suinkin.

Kolmanneksi, hallitusten tulee vauhdittaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden innovaatioita ja satsata julkista tukea niiden tutkimukseen, kehitystoimintaan ja demonstraatioprojekteihin. Tämä auttaa luomaan pohjaa myös yksityissektorin innovaatioille ja auttaa nopeuttamaan teknologioiden markkinoillepääsyä.

Puhtaan energian ministerikokouksen osallistujille on hyvät mahdollisuudet ryhtyä toimiin. Toivon, että osallistujat huomaavat IEA:n varoituksen liian hitaasta etenemisestä ja toimivat tarttuakseen hyötyihin, joita kestävästi tuotettuun energiaan siirtyminen voi tuoda niin turvallisuudelle, taloudelle kuin ympäristöllekin.

Puheenvuoro on käännös Guardianin artikkelista We can have safe, sustainable energy