Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Hiilen erottaminen ja talteenotto – päästövähennyksiä vai ongelman kieltämistä? • 1.3.2005puheenvuorot

Kirsten Macey
Climate Technology Policy Officer
Climate Action Network Europe

Kasvihuonekaasujen päästöt ovat lisääntyneet teollisesta vallankumouksesta lähtien ja siten aiheuttaneet maailmanlaajuista ilmastonmuutosta. Hiilidioksidin pitoisuudet ovat 36 % korkeammalla kuin esiteollisena aikana. Nousu on verrattavissa siihen, kuinka 56 % pitoisuuksien nousu riitti lopettamaan edellisen jääkauden.

Huomattava lisäys kasvihuonekaasupäästöissä johtuu edelleen jatkuvasta turvautumisesta menneisyyden energiateknologioihin , jotka perustuvat teollisen ajan perintönä fossiilisille polttoaineille.

Vaihtoehtoiset teknologiat, jotka vähentävät kasvihuonekaasujen päästöjä, ovat olleet ilmastonmuutoskeskustelun keskiössä. Hiilen erottaminen ja talteenotto päästölähteistä on uusin ja kenties kiistanalaisin teknologioista, joita parhaillaan tutkitaan.

Hiilen erottamista ja talteenottoa on mainostettu tapana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tekniikka perustuu hiilidioksidin erottamiseen esimerkiksi hiilivoimaloiden päästöistä ja sen talteenottoon geologisiin muodostumiin, kuten käytettyihin öljy- ja kaasulähteisiin, syvälle hiiliesiintymiin, maanalaisiin suolavesikertymiin ja mereen.

Projekteja on jo otettu käyttöön rajoitetusti. Esimerkiksi Norjassa öljy-yhtiö Statoil on pumpannut hiilidioksidia merenpohjan alla sijaitsevaan suolavesikertymään välttyäkseen hiilidioksidiverojen maksulta. Öljy-yhtiöt ovat myös pumpanneet hiilidioksidia osittain tyhjentyneisiin öljylähteisiin saadakseen niistä enemmän öljyä.

Tekniikka herättää kuitenkin ympäristöön, energiapolitiikkaan ja sosiaalisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä.

Ympäristö

Sähköntuotannon osuus kaikista energiantuotannon hiilidioksidipäästöistä on noin 37 %. Fossiilisia polttoaineita käytettäessä kaikilla tuotantovaiheilla louhinnasta polttamiseen on huomattavia ympäristövaikutuksia, kuten ilmansaasteet, öljyvuodot ja kasvihuonekaasut.

Hiilen erottaminen ja talteenotto pitkittää ympäristölle haitallisten polttoaineiden käyttöä vaihtoehtoisten tuotantomahdollisuuksien kehittämisen sijaan. Se vaikuttaa vain yhteen ongelman osaan, ja paras vaihtoehto olisi siirtyä puhtaampien energianlähteiden käyttöön.

Toinen tärkeä kysymys on, voiko hiiltä varastoida pysyvästi maan alle. On selvää, että tekniikka on epäonnistunut, jos hiili vuotaa myöhemmin takaisin ilmakehään. Mitä suurempi osuus hiilen erottamisella ja talteenotolla on ilmastonmuutoksen torjumisessa, sitä vakavammat ovat seuraukset, jos hiili pääsee takaisin ilmakehään.

Maanalaiset eliölajit ja pohjavesivarat ovat myös vaarassa, kun hiilidioksidia varastoidaan. Merenpohjan käyttö hiilivarastona on herättänyt huolen merenpohjan ekosysteemeistä, joiden on havaittu olevan yhtä monimuotoisia kuin sademetsien ekosysteemien.

Sosiaaliset vaikutukset

Jotta hiilen erottaminen ja talteenotto todella toimisi tehokkaasti, hiilen on pysyttävä maan alla ainakin 100 000 vuotta. Tällöin esiin nousee kysymys vastuusta siinä vaiheessa, kun kasvihuonekaasuja tuottanut projekti on jo lopetettu. Nykyiset hankkeet siirtyvät tällöin välittömästi valtion vastuulle, joten on mahdollista, että tulevat sukupolvet kantavat hiilidioksidivarastosta huolehtimisen taakan.

Energiapolitiikka

Hiilen erottamisen ja talteenoton laajamittainen käyttöönotto vaatisi merkittäviä investointeja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan infrastruktuuriin. Nämä investoinnit voivat kilpailla todistetusti toimivien kasvihuonekaasujen vähentämisen tapojen, kuten uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parantamisen, kanssa.

On hyvin epätodennäköistä, että hiilen erottaminen ja talteenotto tulisi lopulta halvemmaksi kuin kilpailukykyään nopeasti kasvattavat uusiutuvat energianlähteet. Energiapolitiikka, joka ei huomioi näitä puhtaita vaihtoehtoja, tekee päästövähennyksistä tarpeettoman kalliita. Jos hiilen erottamista ja talteenottoa halutaan käyttää, vastuu investoinneista kuuluu fossiilisia polttoaineita käyttäville energiantuottajille.

Johtopäätökset

Hiilen erottaminen ja talteenotto on ratkaisu, joka ei mene ongelman ytimeen. Tarvitaan luotettavaan tietoon ja laajaan ymmärrykseen perustuva julkinen keskustelu, jotta voidaan päättää, onko tällä tekniikalla roolia tulevaisuudessa. Tärkeää on, ettei sitä pidetä ainoana tapana torjua ilmastonmuutos. Se ei nykymuodossaan ole tehokas ja vastuullinen tapa torjua ilmastonmuutosta; uusiutuvat energianlähteet ja energiatehokkuuden parantaminen vastaavat haasteeseen nopeammin, turvallisemmin ja halvemmalla.