Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.
Blogikirjoitukset vuodelta 2004
Ilmastonmuutos ja linnut - 1.1.2004
Ilmaston muutokset vaikuttavat lintuihin sekä suoraan että välillisesti eliöyhteisön muiden osakkaiden kautta. Suomalaiset muuttolinnut elävät sekä pesimä- että talvialueellaan neljä viisi kuukautta...
Uusiutuvat energianlähteet halpenevat - 18.1.2004
Sijainti ja pääomakulut ovat uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyyn eniten vaikuttavia tekijöitä, käy ilmi Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) tekemästä ensimmäisestä laajamittaisesta...
Päästökaupan kansantaloudellisista vaikutuksista - 1.2.2004
EY:n päästökauppadirektiivi astui voimaan lokakuussa 2003. Kaupan tulisi alkaa yhteisössä vuoden 2005 alussa. Päästökauppa lisäisi periaatteessa ilmastopoliittisen ohjauksen kustannustehokkuutta,...
EU:n päästökaupan perusteet - 1.2.2004
Lokakuussa 2001 EY:n komissio antoi ehdotuksensa direktiiviksi, joka koskee EU:n sisäistä, yritysten välistä kasvihuonekaasuilla käytävää kauppaa. Direktiivin tarkoituksena on saada EU:n jäsenmaat...
Päästöjä vähennetään siellä missä se on halvinta - 1.2.2004
Ilmastokeskustelu Suomessa näyttää menneen pahasti raiteiltaan sen jälkeen, kun joulukuussa ensin suuresti otsikoitiin, että Venäjä jää Kioton pöytäkirjan ulkopuolelle, ja pian kauppa- ja...
Ilmastonmuutos uhkaa hävittää miljoona eliölajia - 24.2.2004
Brittiläisessä Nature-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos uhkaa ajaa jopa miljoona eliölajia sukupuuttoon vuoteen 2050 mennessä. Raportissaan Extinction Risk from Climate...
Pentagonin raportti: ilmastonmuutos voi aiheuttaa globaalin katastrofin - 24.2.2004
Ilmastonmuutos voi aiheuttaa globaalin katastrofin jo seuraavien parin vuosikymmenen aikana. Yhdysvaltain puolustushallinnon Pentagonin tilaaman raportin mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttama taistelu...
Ilmastonsuojelu kiinnostaa kuntia - 1.3.2004
Kunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia asukkaiden peruspalveluista, joita ovat esimerkiksi koulutus ja terveydenhuolto. Palveluja ei voi tuottaa ilman energiaa – valoa, lämpöä tai...
Vuoden 2003 kesä lämpimin 500 vuoteen - 15.3.2004
Bernin yliopiston tutkijoiden mukaan viime kesä oli kuumin 500 vuoteen. Kymmenen viime vuoden aikana Euroopan kesät ovat muutenkin olleet poikkeuksellisen lämpimiä. Tiedelehti Sciencessä julkaistun...
Saksan ympäristöministeriö: 2/3 sähköstä uusiutuvilla vuoteen 2050 mennessä 24.3.2004 - 24.3.2004
Saksan ympäristöministeriön tilaaman tutkimuksen mukaan maan sähkönkulutuksesta 65 prosenttia ja lämmitystarpeesta 50 prosenttia voidaan tuottaa uusiutuvien energianlähteiden avulla vuoteen 2050...
Havaitut ilmaston muutokset apuna tuleviin muutoksiin varauduttaessa - 1.4.2004
Tiedeyhteisön tutkimustulokset todistavat, että ihmiskunnan kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöt ovat käynnistäneet maapallonlaajuisen ilmastonmuutoksen. Tuulet eivät tunne valtioiden rajoja, niinpä...
Vetytalouden ilmastovaikutukset kyseenalaisia - 14.4.2004
Polttokennoihin perustuvaa vetytaloutta on pidetty merkittävänä osaratkaisuna etenkin liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Myös ilmanlaatu paranisi: jos vetypolttokennoja käytetään korvaamaan...
Ilmastonmuutos pahentaa otsonikatoa - 1.5.2004
Ihmiskunnan päästöt ovat aiheuttanet kaksi maailmanlaajuista ympäristöongelmaa: ilmastonmuutoksen ja otsonikadon. Kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu ilmakehässä on nostanut maanpintatason...
Mikseivät hyvät uutiset ylitä uutiskynnystä? - 1.5.2004
Bonnissa järjestetään kesäkuun alussa ministeritason huippukokous uusiutuvan energian käytön lisäämisestä. Kyseessä on liittokansleri Gerhard Schröderin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa...
Antarktis pian ainoa asumiskelpoinen maanosa? - 12.5.2004
Etelänapamanner voi olla kuluvan vuosisadan lopulla maailman ainoa asumiskelpoinen maanosa, jollei ilmastonmuutokseen puututa, arvioi Ison-Britannian hallituksen johtava tiedeasiantuntija, professori...
Suomen ilmasto voi lämmetä jopa viisi astetta 50 vuodessa - 24.5.2004
Suomen ilmasto saattaa lämmetä jopa viisi astetta seuraavan 50 vuoden aikana. Samoin sademäärien arvellaan kasvavan. Kaikissa Ilmatieteen laitoksen FINSKEN-ohjelman ennusteissa ilmasto lämpenee,...
On luotava katse taivaaseen ja toimittava - 1.7.2004
Siihen on totuttu, että kirkonmies luo katseensa taivaaseen. Kasvava joukko kirkonmiehiä ja -naisia katsoo kuitenkin taivaalle myös uusin silmin, huolissaan. Ilmastonmuutos hälyttää. Lämpenevä...
Ilmastonmuutoksen terveysuhat meillä ja muualla - 1.8.2004
Vaikka kuinka yrittää etsiä, ei Suomesta tunnu löytyvän ensimmäistäkään tutkimusta siitä, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaisten terveyteen. Asiasta ei löydy tietoa sosiaali- ja...
Päästökauppa luo Itä-Suomeen 2 000 työpaikkaa - 5.8.2004
Päästökauppa luo Itä-Suomeen noin 2 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2010 mennessä. Itä-Suomen energiatoimiston toimistopäällikön Jorma Telkän mukaan työpaikat syntyvät energiapuun hankintaan ja...
Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia valmisteilla - 6.8.2004
Valtioneuvosto antoi kansallisen ilmastostrategian selontekona eduskunnalle maaliskuussa 2001. Eduskunnan selontekoa koskevaan lausuntoon sisältyi täsmennystarve ilmastonmuutoksen sopeutumisohjelman...
Grönlannin jääpeite ohenee jopa kymmenen metrin vuosivauhtia - 14.8.2004
Tanskan ja Grönlannin Geologian tutkimuskeskuksen (Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS) julkaiseman raportin mukaan Grönlannin jääpeite ohenee huomattavasti oletettua nopeammin....
Lahdessa teollisuuden ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt laskussa - 1.9.2004
Lahden kaupungin strategiat painottavat ympäristöasioiden merkitystä ja kaupungin tavoitteellista toimintaa ympäristöasioissa. Kaupungin ympäristöjärjestelmän mukainen systemaattinen tarkastelu...
Kuopiossa ymmärretty energiantuotannon keskeinen rooli päästövähennyksissä - 1.9.2004
Suomen kunnissa on lähdetty vastaamaan kansalliseen ilmastostrategiaan ja yleensä ilmastonmuutoksen hillintään aktiivisesti. Suomen kuntaliiton vuonna 1997 käynnistämä kuntien ilmastonsuojelukampanja...
Tuulivoimaa rakennetaan Suomeen nopeasti - 6.9.2004
Suomeen asennetaan vuoden 2004 kuluessa 30 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia. Lisäys merkitsee noin 50 % kasvua tuulivoiman tuotannossa. Viiden ruotsalais- ja kahden suomalaisyhtiön omistama...
Teknologia ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi on jo olemassa - 22.9.2004
Ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää 50 vuodeksi jo olemassa olevan teknologian avulla. Princetonin yliopiston tutkijat esittelevät elokuussa julkaistussa tutkimuksessaan 15 toimintatapaa, joita...
Ilmastonmuutos ja päästökauppa avaavat mahdollisuuksia liiketoimintaan Itä-Euroopassa - 1.10.2004
Euroopassa ilmastonmuutoksen torjuminen otetaan vakavasti ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Länsieurooppalaiset teollisuuslaitokset joutuvat entisestään vähentämään päästöjään tai turvautumaan...
Hiilidioksidi happamoittaa meriä - 8.10.2004
Ihmisen tuottama hiilidioksidi muuttaa huomattavasti meriympäristöä. Yhdysvaltain hallituksen tiedemiesten johtaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan meriin sitoutunut hiili aiheuttaa veden...
Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko: ilmastonmuutos on uhka Suomen turvallisuudelle - 19.10.2004
Valtioneuvoston syyskuussa eduskunnalle antamassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa otetaan huomioon monet ympäristöongelmat kansainvälisenä turvallisuusriskinä. Muutos vuoden 2001...
Venäjän duuma ratifioi Kioton pöytäkirjan - 23.10.2004
Venäjän parlamentin alahuone duuma ratifioi Kioton pöytäkirjan 22.10.2004. Astuakseen voimaan ratifiointi tarvitsee vielä Venäjän parlamentin ylähuoneen sekä presidentti Vladimir Putinin hyväksynnän...
Ilmastonmuutoksen vaikutus Suomen hydrologiaan - 1.11.2004
Vesitilanne vaihtelee luonnostaan paljon. Pitkistä hydrologisista havaintosarjoista näkyy myös satunnaista jaksollista vaihtelua. 2000-luvun alussa Suomessa sattui erittäin kuivia vuosia vesipulineen...
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet nousseet poikkeuksellisen nopeasti - 8.11.2004
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet ovat kahtena viime vuotena nousseet huomattavasti tavallista nopeammin. Hiilidioksidi on tärkein ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasuista. Eräät tutkijat...
Suomelle ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia - 15.11.2004
Ilmastonmuutos tuo mukanaan uusia vaatimuksia ja haasteita myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Keskilämpötilan nousu, lisääntyvät sademäärät ja sään ääri-ilmiöiden vahvistuminen vaikuttavat...
Arktinen alue lämpenee muuta maapalloa nopeammin - 16.11.2004
Arktisen alueen keskilämpötila on viime vuosikymmeninä noussut lähes kaksi kertaa niin nopeasti kuin koko maailman keskilämpötila, kerrotaan tuoreessa Arctic Climate Impact Assessment -raportissa....
Biokaasuajoneuvojen metaanipäästöt huolestuttavat Ruotsissa - 22.11.2004
Biokaasun hyödyntäminen ajoneuvojen polttoaineena sai uutta potkua Ruotsissa muutamia vuosia sitten, kun valtio päätti tukea vihreiden työpaikkojen luomista kuntiin. 350 miljoonan kruunun...
Puhtaan kehityksen mekanismi käyttöön - 1.12.2004
Samaan aikaan, kun Venäjä ratifioi Kioton pöytäkirjan marraskuussa 2004, YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) sihteeristö julkisti rekisteröineensä ensimmäisen puhtaan kehityksen mekanismin hankkeen....
Kioton pöytäkirjan ratifiointi ja Venäjän ilmastopolitiikka - 1.12.2004
Venäjä ratifioi Kioton pöytäkirjan pääasiassa poliittisista, ei taloudellisista tai ilmastonmuutoksen aiheuttamaan uhkaan liittyvistä syistä. Ratifiointi on lisännyt Venäjän arvovaltaa...
Tutkimus: Ihmisen toimilla merkittävä vaikutus vuoden 2003 helleaaltoon - 22.12.2004
Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kesän 2003 ennätyksellinen helleaalto johtui pitkälti ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Tutkijoiden mukaan samanlaisia helleaaltoja on myös...